Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÍ LUẬN

 hệ thống những tri thức đã được khái quát, tạo ra một quan niệm hoàn chỉnh về các quy luật và về mối liên hệ cơ bản của hiện thực. LL là sự phản ánh và tái hiện cái hiện thực khách quan. Mọi LL đều bị quy định bởi hoàn cảnh lịch sử trong đó nó nảy sinh, bởi trình độ cụ thể của lịch sử sản xuất, kĩ thuật và thực nghiệm.

1) Theo nghĩa rộng, LL là một dạng hoạt động của con người nhằm thu nhận tri thức về hiện thực tự nhiên và xã hội, và cùng với thực tiễn, nó tạo thành hoạt động tổng thể của xã hội. Thuật ngữ LL đồng nghĩa với các hình thức có tổ chức cao và phát triển nhất của ý thức xã hội. Với tư cách là sản phẩm cao nhất của tư duy có tổ chức, LL biểu hiện quan hệ gián tiếp của con người đối với hiện thực và là điều kiện cho sự cải biến thực sự có ý thức hiện thực.

2) Theo nghĩa hẹp, LL là một dạng tri thức khoa học đáng tin cậy về một tổng thể các khách thể nào đó. Nó là hệ thống các luận điểm gắn bó chặt chẽ với nhau về mặt lôgic và phản ánh bản chất, các quy luật hoạt động, phát triển của khách thể để nghiên cứu. Về mặt kết cấu, LL bao gồm nhiều yếu tố khác nhau, trong đó các yếu tố quan trọng nhất là: a) Các sự kiện khoa học đã được tích luỹ, kể cả các kết quả nghiên cứu thực nghiệm. Những sự kiện này là căn cứ thực nghiệm của lí luận. b) Tập hợp các quy tắc suy lí lôgic và chứng minh được chấp nhận trong khuôn khổ của lí luận. c) Tập hợp các khái niệm, các nguyên lí cơ bản cùng các quy luật, các định lí, các hệ quả được suy ra từ căn cứ thực nghiệm và các từ khái niệm, các nguyên lí cơ bản ấy bằng con đường suy lí lôgic và chứng minh tương ứng. Xt. Thực tiễn.

Trong lịch sử triết học, khái niệm LL được sử dụng một thời gian dài theo nghĩa rộng. Việc thảo luận những vấn đề của LL theo nghĩa hẹp bắt đầu từ thế kỉ 18 và có tính chất căng thẳng từ cuối thế kỉ 19 nhân sự xuất hiện các phương tiện phân tích lôgic hiện đại. Hiện nay, các khía cạnh khác nhau của bản chất và chức năng của LL được triết học, lôgic học, sử học và các ngành khoa học khác nghiên cứu.