Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LĂNG NGHIÊM

bộ kinh Đại Thừa quan trọng rất phổ biến trong Phật giáo Bắc Tông Việt Nam. Bộ kinh phân biệt chân tâm và vọng tâm, chỉ ra những phương pháp tu hành để chứng ngộ chân tâm. Có bản dịch tiếng Việt của cư sĩ Tâm Minh, tức bác sĩ Lê Đình Thám do Hội Phật giáo thống nhất Việt Nam trước đây xuất bản.