Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LAVRÔP P. L.

(Pëtr Lavrovich Lavrov; 1823 - 1900), nhà triết học, xã hội học, nhà chính luận người Nga; một trong những nhà tư tưởng của phái dân tuý cách mạng. Từ 1870, Lavrôp sống lưu vong ở Pháp. Ông tham gia công tác biên tập của nhiều tờ báo cách mạng, như tờ "Tiến lên" (1873 - 76), "Người đưa tin dân ý" (1883- 86). Hạt nhân học thuyết chính trị - xã hội của Lavrôp là hai tư tưởng gắn liền với nhau: 1) Về bản chất xã hội chủ nghĩa của công xã nông dân Nga; 2) Về vai trò đặc biệt của trí thức trong phong trào giải phóng ở Nga [ở đây, Lavrôp chịu ảnh hưởng của Ghecxen A. I. (A. I. Gercen)]. Đó là hai tư tưởng để lại dấu vết trong toàn bộ quan niệm triết học lịch sử của Lavrôp. Tham gia Quốc tế I, có trao đổi thư từ với Mac K. (K. Marx) và Enghen F. (F. Engels), trên lời nói Lavrôp tán thành học thuyết kinh tế của Mac, nhưng trên thực tế thì Lavrôp lại theo chủ nghĩa chiết trung, ủng hộ phương pháp duy tâm chủ quan trong xã hội học và phủ nhận khả năng áp dụng học thuyết Mac vào nước Nga. Các tác phẩm chính: "Những bức thư lịch sử" (1868 - 69), "Mục đích và ý nghĩa của việc phân loại khoa học" (1886), "Những nhiệm vụ của chủ nghĩa thực chứng và việc giải quyết chúng" (1886), "Những thời điểm quan trọng nhất trong lịch sử tư tưởng" (1899), vv.