Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LA METƠRI J. O. Đ.

Julien Offray de La Mettrie; 1709 - 51), thầy thuốc và nhà triết học duy vật Pháp. La Metơri có một vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị về tư tưởng cho Cách mạng tư sản Pháp. La Metơri phản đối Laibnit G. V. (G. W. Leibniz), cho Laibnit là đã "tâm linh hoá vật chất". Ông cũng phản đối những người theo học thuyết Đêcac R. (R. Descartes) vì đã phân biệt linh hồn với cơ thể. Theo La Metơri thì các nhà triết học trước đó đã mắc sai lầm khi luận giải về con người. La Metơri đã dùng tư tưởng động vật - máy của Đêcac và mở rộng tư tưởng đó sang con người. La Metơri coi cơ thể con người như cỗ máy tự khởi động giống như máy đồng hồ. Mặt khác, phát triển cảm giác luận của Lôckơ J. (J. Locke), La Metơri cho rằng tư duy cũng là một đặc tính của vật chất.

Từ quan điểm đó, La Metơri đã đấu tranh kiên quyết chống quan niệm duy tâm về linh hồn. Theo La Metơri, linh hồn là năng lực cảm giác và suy nghĩ của con người, trên cơ sở vật chất của con người. Mặc dù có những tư tưởng duy vật về giới tự nhiên, về con người, La Metơri lại có những quan điểm duy tâm về các hiện tượng xã hội. Vd. ông cho rằng lợi ích của mọi người phụ thuộc vào các tư tưởng thống trị; La Metơri tin tưởng vào "vị minh quân" để bảo đảm sự thịnh vượng của xã hội, và cho rằng giáo dục có ý nghĩa quyết định đối với xã hội và con người. Những tác phẩm chủ yếu: "Lịch sử tự nhiên của linh hồn" (1745), "Người - máy" (1748), "Thần vệ nữ siêu hình" (1752).