Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LÔGIC CỔ ĐIỂN

cơ sở cuả lôgic học hiện đại. Bao gồm lôgic hình thức cổ điển và lôgic biện chứng cổ điển.

Lôgic hình thức cổ điển hình thành trên cơ sở hiện đại hoá lôgic hình thức truyền thống. Về thực chất, nhờ hai phương thức chủ yếu có mối liên hệ mật thiết với nhau: một là hình thức hoá triệt để và hai là toán học hoá lập luận lôgic. Kết quả thu được là ngôn ngữ hình thức hoá và hệ toán lôgic chính xác. Các công trình lôgic cuả Frêgơ (G. Frege), Srôđơ (E. Schröder; cg. Sruêđơ), Raxơn B. (B. Russell), Hinbe D.  (D. Hilbert) ... đóng vai trò nền tảng cuả lôgic hình thức cổ điển. Các chuẩn mực lôgic hình thức cổ điển và lôgic biện chứng cổ điển tuy không mâu thuẫn loại trừ nhau, song chúng khác hẳn nhau.

Ngày nay, ở nhiều nước, nội dung cơ bản của sách giáo khoa lôgic phổ thông thực chất là thành tựu của lôgic học truyền thống, còn thành tựu của lôgic hiện đại, chủ yếu là của lôgic học cổ điển, được thể hiện trong sách giáo khoa lôgic dùng cho trình độ đại học và trên đại học.