Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LỐI SỐNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

toàn bộ hình thức hoạt động sống của con người trong đời sống và trong điều kiện cuả chủ nghĩa xã hội; là lối sống của người lao động làm chủ xã hội. LSXHCN về cơ bản do hệ thống các quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa quy định, và phụ thuộc vào trình độ sản xuất vật chất và tinh thần mà xã hội đã đạt được. Những nét tiêu biểu nhất trong LSXHCN: lòng yêu lao động, coi lao động là nghĩa vụ và vinh dự của mỗi người; thái độ quan tâm đến lợi ích xã hội, không vì lợi ích cá nhân mà vi phạm lợi ích cộng đồng, theo tinh thần "mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người" (chủ nghĩa tập thể); sự tôn trọng phẩm giá của con người, bảo vệ tính người trong quan hệ xã hội (chủ nghĩa nhân đạo).