Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LIÊN KẾT XÃ HỘI

(cg. hoà nhập xã hội), theo nghĩa chung, là khái niệm liên kết hay hoà nhập nói lên sự kết hợp thích ứng với nhau giữa các yếu tố cấu thành một hệ thống, cho phép các yếu tố đó tạo thành một chỉnh thể cân đối. Theo Đuyêckhem E. ( E' Durkheim), sự kết hợp hay hoà nhập một bộ phận của ý thức tập thể với ý thức cá nhân và với phương thức lệ thuộc lẫn nhau của các yếu tố khác nhau của xã hội (tín ngưỡng, tôn giáo, nhóm, phái...) trong một chỉnh thể có tổ chức, tạo thành sự liên kết xã hội.

Tư tưởng về sự kết hợp hay sự hoà nhập xã hội được các đại biểu của chủ nghĩa chức năng như Malinôpxki B. K.  (B. K. Malinowski) và Paxơn T. (T. Parsons) khai thác nhiều nhất, và nhấn mạnh rằng trong mỗi nền văn hoá và trong mỗi hệ thống xã hội đều có sự phối hợp và liên kết với nhau giữa những bộ phận khác nhau của một chỉnh thể, có một tổ chức và một sự hoạt động nhất định. Trong 4 phân hệ hành động mà Paxơn phân biệt ra, thì chức năng chủ chốt là góp phần vào sự liên kết hay sự hoà nhập vào hệ thống phù hợp với nó bằng sự ổn định của chuẩn mực trong hệ thống văn hoá, sự theo đuổi các mục đích trong hệ thống của cá tính, sự thích nghi của cơ thể sinh vật. Trong hệ thống xã hội, chức năng liên kết hay hoà nhập thể hiện ở sự phối hợp giữa vai trò mới và các vai trò đã có, giữa tập thể mới và các tập thể đã có, đồng thời nó có liên hệ mật thiết với động thái tiến hoá của các xã hội phức tạp, vì sự tiến hoá tương lai có hài hoà hay không là phụ thuộc vào thành công của chức năng đó. LKXH là sản phẩm của một hệ thống xã hội lành mạnh, phát triển ổn định, bền vững.