Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỔNG HỢP

phương pháp nhận thức liên kết, thống nhất các yếu tố, các bộ phận hợp thành sự vật, hiện tượng, các mối liên hệ giữa chúng để vạch ra cái chỉnh thể của sự vật, hiện tượng. Như vậy, TH không phải là phép cộng giản đơn các yếu tố cấu thành. Kết quả của sự TH cũng khác về chất so với tổng số giản đơn của các bộ phận, nhiều thuộc tính của chỉnh thể không có trong các bộ phận hợp thành. TH có sự liên kết chặt chẽ với phân tích. Việc kết thúc một quá trình phân tích là khởi đầu cho TH. Ngược lại, sau một lần TH lại bắt đầu cho một quá trình phân tích mới. Điều đó không có nghĩa rằng quá trình nhận thức được bắt đầu phân tích, tiếp theo mới bắt đầu sự TH. Thực ra ngay trước khi tiến hành phân tích, chủ thể nhận thức đã có một sự TH nào đó. Trong một quá trình nhận thức, TH và phân tích luôn bổ sung cho nhau, thống nhất với nhau, giúp con người ngày càng nhận thức sâu sắc hơn bản chất của sự vật, hiện tượng.