Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TỔNG GIÁC TIÊN NGHIỆM

thuật ngữ của Kantơ I. (E. Kant). Kantơ phân biệt ra hai tổng giác: tổng giác kinh nghiệm và TGTN. TGTN là ý thức tiên thiên, tức là ý thức đầu tiên có trước mọi kinh nghiệm, ý thức thuần tuý và bất biến, được coi là điều kiện của mọi kinh nghiệm và nhận thức, nó cho phép tổng hợp lại các tri giác muôn hình nhiều vẻ, thống nhất thế giới các hiện tượng, nhờ đó mà thế giới ấy có những hình thức và những quy luật của nó. Kantơ cho cơ sở của điều kiện thống nhất, tổng hợp đó là ở sự kiện mà mọi biểu tượng đều bao gồm luận đề: "tôi suy nghĩ", tức là ở tính đồng nhất "tôi".