Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KIẾP

khái niệm trong Phật giáo, có hai nghĩa: nghĩa hẹp, chỉ một đời người, như nói K người; nghĩa rộng, chỉ một thời gian rất dài, thời gian tồn tại của một thế giới. Thông thường, một tiểu thế giới chỉ cho một thái dương hệ, trong đó có một Mặt Trời, một Mặt Trăng, một số hành tinh trong đó có Trái Đất. Có nhiều cách phân biệt: K nhỏ (tiểu K) được tính bằng 16,8 triệu năm, một K trung bình (trung K) dài 336 triệu năm, một K lớn (đại K) dài 1.334 triệu năm. Một cách phân biệt khác: thành K để chỉ thời kì hình thành thế giới; trụ K để chỉ thời kì tồn tại ổn định của thế giới; hoại K để chỉ thời kì huỷ hoại của thế giới; không K để chỉ thời kì thế giới tan rã vào hư không.