Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KIÊM ÁI

tư tưởng chính trị và quan điểm luân lí của Mặc Tử. Quan điểm này cho rằng người trong thiên hạ cần phải yêu thương lẫn nhau, quan hệ với nhau thì đều làm lợi cho nhau. Trong đó, nổi lên quan điểm: "xem nhà của người như là nhà của mình, xem thân của người như là thân của mình". Theo Mặc Tử: "người yêu người khác, thì người đó tất từ đó sẽ yêu mình, người làm lợi cho người khác, thì người đó tất từ đó sẽ làm lợi cho mình, người làm ác cho người khác thì người đó tất từ đó sẽ làm ác cho mình, người làm hại cho người khác thì người đó sẽ làm hại cho mình". Do vậy, nếu làm được những điều KA nói trên thì thiên hạ thái bình, đất nước yên trị. Đây là một quan điểm về bình đẳng xã hội của Trung Quốc cổ đại.