Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KÍCH THÍCH TINH THẦN

việc sử dụng các phương pháp động viên tinh thần, giáo dục ý thức yêu lao động, yêu tổ quốc, yêu chủ nghĩa xã hội để thu hút mọi người tự nguyện và tích cực lao động có năng suất và chất lượng cao, và tham gia quản lí sản xuất. Được thực hiện thông qua các hình thức thi đua, phát huy sáng kiến cải tiến kĩ thuật và hợp lí hoá sản xuất, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Trong hoạt động thực tiễn, sự kết hợp chặt chẽ, hài hoà các biện pháp KTTT với biện pháp kích thích vật chất có vai trò hết sức quan trọng, sự coi thường một mặt nào cũng đều có thể gây nên ảnh hưởng tiêu cực về kinh tế, xã hội.