Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHÁI NIỆM LUẬN

một trường phái triết học và lôgic học trong triết học kinh viện trung đại do nhà thần học và triết học kinh viện Pháp Abêla P. (P. Abélard) đề ra. Khi kiến giải bản chất của các khái niệm phổ biến, một mặt, phái KNL phê phán chủ nghĩa duy vật tầm thường của phái duy danh luận; mặt khác, không đồng tình với quan điểm duy tâm lộ liễu của phái thực tại luận. Phái KNL cho rằng khái niệm phổ biến không đơn giản chỉ là tên gọi chung của các sự vật riêng lẻ, cũng không phải là tồn tại khách quan, độc lập ở bên cạnh các sự vật riêng lẻ. Khái niệm phổ biến là những hình thức đặc biệt tồn tại trong trí não của con người. Như vậy, thực chất của phái KNL là một phái duy lí trong triết học và lôgic học. Phái duy lí đối lập với phái duy cảm, song cả hai phái đều dao động giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm.