Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHÁCH QUAN

cái thuộc về bản thân khách thể, không phụ thuộc vào chủ thể. Trong triết học, KQ được sử dụng trên hai khía cạnh: khía cạnh bản thể luận và khía cạnh nhận thức luận. Ở khía cạnh bản thể luận, KQ là cái tồn tại bên ngoài và không phụ thuộc vào con người cũng như loài người. Ở đây, KQ đồng nghĩa với cái vật chất. Còn ở khía cạnh nhận thức luận, KQ là đặc tính của tri thức, nó chỉ ra nguồn gốc cơ sở vật chất không phụ thuộc vào nội dung, sự hiểu biết và tri thức của con người và của loài người. Trong đời sống xã hội, KQ được biểu hiện là những quá trình và những nhân tố không phụ thuộc vào ý chí và ý muốn của con người.