Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KAUXKY K.

(Karl Kautsky; 1854 - 1938), nhà lí luận và lãnh tụ Đảng Xã hội Dân chủ Đức và của Quốc tế II. Tham gia Hội nghị Zuyrich (Zürich, 1880), tại đây ông đã tiếp xúc với Becnơstainơ E. (E. Bernstein), cùng với Becnơxtainơ lãnh đạo Đảng Xã hội Dân chủ Đức (1880 - 81), sau đó đến Luân Đôn và liên hệ với Enghen F. (F. Engel) và Mac K. (K. Marx). Năm 1883, Kauxky đến Xtutgat (Stuttgart) tham gia tờ báo "Die Neue Zeit", cơ quan ngôn luận của Đảng Xã hội - Dân chủ Đức và lãnh đạo cơ quan này cho đến năm 1917. Trong thời kì hoạt động đầu tiên, Kauxky là một nhà macxit viết nhiều tác phẩm lí luận quan trọng, truyền bá chủ nghĩa Mác. Nhưng Kauxky tỏ ra rất dao động và không triệt để khi phê phán chủ nghĩa xét lại của Becnơxtainơ, mưu toan biến chủ nghĩa Mác thành chủ nghĩa giáo điều. Từ đầu Chiến tranh thế giới I, Kauxky công khai chuyển sang chủ nghĩa cơ hội, kêu gọi hợp nhất với phái sôvanh xã hội lúc đó đang tuyên truyền công nhân đứng về phía giai cấp tư sản nước mình trong cuộc chiến tranh đế quốc. Sau Cách mạng tháng Mười 1917, Kauxky trở thành kẻ thù chống lại chính quyền Xô Viết. Lênin V. I.  đã nghiêm khắc phê phán Kauxky trong tác phẩm "Cách mạng vô sản và tên phản bội Kauxky". Các tác phẩm viết tay trong thời kì đầu: "Học thuyết kinh tế của Mac" (1887), "Những bậc tiền bối của chủ nghĩa xã hội hiện đại" (2 tập, 1895), "Vấn đề ruộng đất" (1899), vv. Một số tác phẩm viết trong thời kì sau theo quan điểm của chủ nghĩa cơ hội và xuyên tạc chủ nghĩa Mác: "Chuyên chính của giai cấp vô sản" (1918), "Quan niệm duy vật về lịch sử" (2 tập, 1927 - 29).