Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIÁ TRỊ THẨM MĨ

một trong những loại hình giá trị của xã hội loài người. Nếu các loại hình giá trị khác thường thường có tính chất đơn nghĩa, đơn diện bắt nguồn từ một mặt, một thuộc tính của một sự vật, một hiện tượng thì GTTM lại luôn đa nghĩa, đa diện (nội dung và hình thức, từ tổng hợp các mặt, các thuộc tính), vì vậy mỗi loại hình giá trị không bao hàm GTTM, nhưng GTTM lại thường bao hàm các giá trị khác. "Cái đẹp cũng là chân lí" (Guêthơ; cg. Gơt); nó tồn tại khách quan trong tự nhiên cũng như trong hoạt động của con người. "Chỉ có trong cái đẹp thì chân líđiều thiện mới hợp nhất với nhau bằng những mối liên hệ thân thuộc" (Hêghen); cái đẹp chỉ hiện ra ở chỗ lí tính đi gần tới chân lí, còn ý chí thì hướng về điều thiện. Lối sống lành mạnh vừa là một yêu cầu đạo đức, vừa là một yêu cầu khoa học, do đó nó cũng là một lối sống đẹp.

Con người cảm thụ cái đẹp (như là một đối tượng cảm tính) và nhận thức cái đẹp (như là một bản chất, một ý nghĩa tinh thần). Ý thức thẩm mĩ hội tụ tất cả các lực lượng tinh thần của con người (trực quan và hoạt động, trí tuệ, cảm xúc và ý chí) trong tính chỉnh thể hài hoà; đó là nguồn gốc sức mạnh động viên lớn lao của nghệ thuật.