Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HENVÊTIUYT C. A.

(Claude Adrien Helvétius ; 1715 - 71), nhà triết học duy vật và vô thần Pháp thuộc trào lưu Bách khoa toàn thư, chịu ảnh hưởng của Lôckơ J. (J. Locke). Triết học của H là một trào lưu cảm giác luận duy vật. Theo Henvêtiuyt, tư tưởng trong óc do vật chất sinh ra, chỉ có vật thể là có thật, nó tác động đến giác quan và gây ra cảm giác, nguồn gốc của tri thức. Sự phát triển của tinh thần là phụ thuộc vào các hoàn cảnh, những hoàn cảnh đó trước hết mang tính chất xã hội và lịch sử. Henvêtiuyt chủ trương một chủ nghĩa vô thần tuyệt đối và cho tôn giáo là gắn liền với một chính thể tàn bạo. Phê phán việc phân phối của cải quá chênh lệch trong xã hội đương thời, Henvêtiuyt cho rằng cần phải thay đổi hoàn cảnh xã hội. Song theo Henvêtiuyt, hoàn cảnh xã hội là do pháp luật tạo ra. Đây là quan điểm duy tâm của Henvêtiuyt về lịch sử. Là một nhà duy vật, tư tưởng tiến bộ của Henvêtiuyt đã có tác dụng tích cực đối với sự phát triển của tư tưởng cách mạng Pháp thế kỉ 18.

Các tác phẩm chính: "Bàn về tinh thần" (1758) - một trong số các tác phẩm có giá trị nhất của triết học duy vật và vô thần thế kỉ 18; "Bàn về con người, về những khả năng trí tuệ và về sự giáo dục cuả họ" (xuất bản 1773, sau khi mất).