Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MẠNG LƯỚI CHIẾU BÓNG

hệ thống các đơn vị chiếu bóng chuyên chiếu phim. MLCB gồm các rạp chiếu bóng, câu lạc bộ điện ảnh, nhà văn hoá, đội chiếu bóng lưu động. MLCB đặt dưới sự quản lí của ngành điện ảnh, trước đây là Quốc doanh Phát hành phim và Chiếu bóng Trung ương, nay là các công ti chiếu bóng tỉnh, thành phố. Ngoài ra, còn có MLCB quân đội, bộ đội biên phòng. MLCB thực hiện nhiệm vụ chiếu phim cho công chúng, góp phần giáo dục con người mới xã hội chủ nghĩa, truyền bá kiến thức văn hoá.