Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
FIAF

(Ph. Fédération Internationale des Archives du Film) x. Liên đoàn Lưu trữ Điện ảnh Quốc tế.