Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SẮC LỆNH 147 SL

 văn kiện do Chủ tịch Hồ Chí Minh kí ngày 15.3.1953 quyết định “đặt phòng điện - nhiếp ảnh trong ngành tuyên truyền và văn nghệ thành Doanh nghiệp Quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam”. Sắc lệnh quy định chức năng và nhiệm vụ cho điện ảnh và nhiếp ảnh Việt Nam. Tính chất lịch sử của SL 147 SL là sự xác nhận chính thức đầu tiên về pháp lí của Nhà nước về sự ra đời của ngành điện ảnh Việt Nam.