Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TÂM LÍ

thuộc tính của vật chất có tổ chức cao (não bộ), là hình thức đặc biệt của sự phản ánh hiện thực khách quan - kết quả của sự tác động qua lại của chủ thể sống với môi trường xung quanh. TL có đặc điểm quan trọng là tính tích cực. Xuất hiện ở một giai đoạn tiến hoá sinh vật nhất định. Có hình thức cao là ý thức, chỉ có ở con người do sự phát triển xã hội - lịch sử quy định. Là hiện tượng tinh thần (xét về nhận thức luận) nhưng TL luôn luôn gắn bó với hoạt động của hệ thần kinh và não, có nguồn gốc khách quan từ bên ngoài và được thể hiện ra bên ngoài. Có chức năng định hướng, điều khiển, điều chỉnh hành vi và hoạt động. Tồn tại dưới những hình thức khác nhau: quá trình, trạng thái, thuộc tính. Tâm lí học nghiên cứu các loại hiện tượng TL đó trong sự tác động lẫn nhau của chúng.