Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

 tổ chức chính trị xã hội của thanh niên Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức và lãnh đạo. Tiền thân là Đoàn Thanh niên Cộng sản Đông Dương (thành lập 26.3.1931), Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam (1941 - 51), Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam (1951 - 70), Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh (2.1970 - 12.1976). Tháng 12.1976, Đại hội IV Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định đổi tên Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh thành  ĐTNCSHCM. ĐTNCSHCM là đội dự bị tin cậy của Đảng, kế tục sự nghiệp vẻ vang của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; là lực lượng nòng cốt trong phong trào thanh niên; là trường học xã hội chủ nghĩa; đại diện cho quyền lực của thanh niên; phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. ĐTNCSHCM có hệ thống tổ chức từ trung ương đến cơ sở. Ban chấp hành Đoàn các cấp được đại hội toàn thể cấp cơ sở hoặc đại hội đại biểu các cấp của Đoàn bầu theo nguyên tắc bỏ phiếu kín.