Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
DƯ LUẬN XÃ HỘI

biểu hiện thái độ về các vấn đề đang diễn ra trong xã hội có liên quan đến công chúng và chính sách. DLXH sẽ không có nếu không có công chúng và người làm chính sách. Trưng cầu ý kiến và nghiên cứu đóng vai trò chủ yếu trong việc khẳng định DLXH về các mặt phân tích thị trường đối với các xí nghiệp kinh doanh, đối với các chương trình của chính phủ thông qua phương tiện thông tin đại chúng, đối với các cuộc bầu cử, uy tín của các nhà lãnh đạo, vv. Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, nhà nước cũng cần quan tâm đến DLXH thông qua ý kiến phát biểu của nhân dân trên phương tiện thông tin đại chúng để sửa đổi những điều chưa thích hợp trong các chính sách kinh tế, xã hội, văn hoá... nhằm làm cho đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đời sống văn hoá - xã hội ngày càng tốt hơn.