Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
CHỊU KÍCH THÍCH

thuộc tính cơ bản và là tiêu chuẩn đầu tiên của sự sống. Khả năng nhận kích thích sẽ tạo ra sự biến đổi trạng thái sinh lí, các cơ quan, các mô hay tế bào của một cơ thể hoàn chỉnh. Tính CKT của các cơ quan cảm giác là tiền đề quan trọng nhất của sự phản ứng của cơ thể đối với môi trường xung quanh, cơ sở tạo nên tính nhạy cảm.