Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VUNTƠ V.

  (Wilhelm Wundt; 1832 - 1920), nhà tâm lí học, triết học, sinh lí học người Đức, một trong những người đặt nền móng cho tâm lí học thực nghiệm. Là người đầu tiên thành lập phòng thực nghiệm tâm lí (1879) và ứng dụng các phương tiện thực nghiệm vào việc nghiên cứu các quá trình tâm lí. Vuntơ cho rằng ý chí đóng vai trò trung tâm trong đời sống tinh thần của con người; là người đề xuất nguyên tắc nội quan. Trong tác phẩm "Tâm lí học dân tộc", ông đã đưa ra những giải thích về thần thoại, tôn giáo và nghệ thuật trên bình diện tâm lí.