Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
BẢN ĐẶC ĐIỂM NHÂN CÁCH

bản ghi những thông tin về nhân cách của một người theo một mẫu nhất định tuỳ thuộc mục đích tìm hiểu và quan niệm về nhân cách của người lập bản; thường ghi những đặc điểm tâm lí, những ứng xử của đối tượng và phân tách thành các mặt (phẩm chất và năng lực, xu hướng, tính cách, khí chất, vv.). Được dùng trong tâm lí học, xã hội học, giáo dục, y tế, nội vụ, vv.