Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
SIÊU THĂNG

(cg. thăng hoa), khái niệm do Froiđơ X. (S. Freud; dạng phiên âm khác Frơt; 1856 - 1939) đưa ra năm 1900, chỉ quá trình cải biến và chuyển hoá năng lượng của những đam mê xúc cảm tính dục vào mục đích hoạt động xã hội, tôn giáo và sáng tạo khoa học, nghệ thuật. Theo Froiđơ, năng lượng do đam mê tính dục không được thoả mãn, khi được ST, có thể tạo ra những tác phẩm lớn. Froiđơ đã vận dụng luận điểm này trong trường hợp nghiên cứu thiên tài Lêônacđô Đa Vinchi (Leonardo da Vinci). Đối lập với quá trình ST là quá trình dồn nén, chèn ép, kìm hãm.