Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

cơ quan thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, có nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động của hệ thống giáo dục phổ thông trong phạm vi cả nước. Từ 1960, được chuyển thành Vụ Giáo dục Phổ thông. Từ 1980, Vụ Giáo dục Phổ thông được tách thành hai vụ: Vụ Phổ thông cơ sở, Vụ Phổ thông cấp III. Từ 1990, được tổ chức thành Vụ Giáo dục Tiểu học và Vụ Giáo dục Trung học.