Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NHA BÌNH DÂN HỌC VỤ

cơ quan thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Thành lập theo sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (7.9.1945). NBDHV có nhiệm vụ biên soạn tài liệu, huấn luyện cán bộ, tổ chức các lớp học bình dân nhằm thanh toán nạn mù chữ. Năm 1960, khi Miền Bắc Việt Nam đã căn bản thanh toán nạn mù chữ và chuyển sang nhiệm vụ bổ túc văn hoá cho nhân dân, NBDHV chuyển thành Vụ Bổ túc Văn hoá. Năm 1991, vụ này sáp nhập với Vụ Đào tạo Tại chức thành Vụ Đào tạo Tại chức và Giáo dục Bổ túc thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, nay gọi là Vụ Giáo dục Thường xuyên.