Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG TIỆN GIÁO DỤC

những “công cụ” được sử dụng để thực hiện quá trình giáo dục, bao gồm các hoạt động khác nhau của học sinh (học tập, lao động, vui chơi giải trí, hoạt động xã hội...) và các vật thể, các sản phẩm văn hoá vật chất và tinh thần (đồ dùng trực quan, sách báo chính trị, nghệ thuật, khoa học, các tác phẩm nghệ thuật tạo hình, âm nhạc, các phương tiện thông tin đại chúng, vv.). Sử dụng các PTGD gắn liền với việc sử dụng các phương tiện dạy học phục vụ mục đích của hoạt động dạy học.