Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHẨM CHẤT TÂM LÍ

những đặc điểm thuộc tính tâm lí nói lên mặt “đức” (theo nghĩa rộng) của một nhân cách. Trong tâm lí học, PCTL bao gồm cả những đặc điểm tích cực lẫn tiêu cực theo hàm nghĩa đạo lí. Có thể chia thành bốn cấp độ PCTL: 1) Xu hướng; 2) Phẩm chất, ý chí; 3) Đạo đức, tư cách; 4) Hành vi, tác phong.