Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯỜNG PHỔ THÔNG CÔNG NÔNG NGHIỆP

    nơi tập trung giáo dục thanh thiếu niên ở độ tuổi từ 9 đến 17 đã nhiều lần phạm tội, dưới hình thức vừa học vừa làm khi xét thấy nếu để họ ở ngoài xã hội thì việc giáo dục sẽ không có kết quả và nguy hại cho an ninh, trật tự. Thời gian giáo dục ở trường được quy định là 2 năm, nếu học tập tốt thì được xét cho ra trường trước thời hạn. Tiền thân của TPTCNN là Trường Kim Đồng do Bộ Giáo dục quản lí, thành lập theo Thông tư số 68 - TTg/VG, ngày 13.7.1964 của thủ tướng Chính phủ. Theo Quyết định số 217-TTg/NQ ngày 18.12.1967 của thủ tướng Chính phủ, Trường do Bộ Công an quản lí. Trường có nhiệm vụ giáo dục về chính trị, pháp luật và đạo đức, kết hợp với dạy văn hóa, dạy nghề, nhằm giúp các em trở thành những công dân tốt, có đạo đức, có văn hóa, có nghề nghiệp. Theo Quyết định số 199-QĐ/BNV (X13), ngày 26.4.1996 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), TPTCNN đổi tên thành trường giáo dưỡng. Xt. Trường giáo dưỡng.