Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯỜNG PHỔ THÔNG

    trường chuẩn bị cho học sinh vốn học vấn cơ bản, phổ thông, hiện đại, hướng nghiệp, lao động cần thiết để có thể học lên bậc học tiếp theo hay các trường nghề nghiệp; có nhiệm vụ trang bị kiến thức cơ sở về các khoa học giúp cho việc phát triển nhân cách nhiều mặt để các cá nhân đi vào học nghề và hành nghề hoặc học lên. Theo Luật giáo dục (Luật số 11/1998 QH10) được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá X thông qua ngày 2.12.1998 thì cơ sở giáo dục phổ thông gồm:
1) Trường tiểu học (5 năm). 2) Trường trung học cơ sở (4 năm). 3) Trường trung học phổ thông (3 năm). TPT phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước, đồng thời tạo nên cơ sở cho cá nhân hình thành và phát triển nhân cách.