Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NẾP SỐNG VĂN HOÁ

 sự biểu hiện văn hoá cụ thể của lối sống, là văn hoá ứng xử của con người đối với thiên nhiên, xã hội và cộng đồng. Khi nói đến NSVH tức là nhấn mạnh đến mặt văn hoá của nếp sống, ở những chuẩn mực khuôn mẫu ứng xử của xã hội mà mỗi cá nhân đã tự ý thức được, ở các hoạt động ổn định, thường xuyên, thành “nếp” trong đời sống hằng ngày.

Xây dựng NSVH phụ thuộc vào các điều kiện kinh tế - xã hội, vào truyền thống, vào sự phổ biến và giáo dục văn hoá, đặc biệt phụ thuộc vào định hướng lí tưởng của mỗi nền văn hoá và mức sống thực tế của người dân.