Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
NGUYÊN TẮC GIÁO DỤC

những luận điểm cơ bản của lí luận giáo dục, chỉ đạo việc lựa chọn và vận dụng nội dung, phương pháp, hình thức, tổ chức nhằm giáo dục trong gia đình, nhà trường và xã hội. Việc giáo dục ở mọi nơi phải tuân theo nguyên tắc giáo dục.