Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIÁO DỤC VÔ THẦN

bộ phận hữu cơ của giáo dục thế giới quan khoa học, nhằm hình thành ở người học: 1) Một hệ thống các quan điểm duy vật có luận cứ khoa học, gạt bỏ mọi niềm tin vào thần linh, vào các sức mạnh siêu tự nhiên cũng như vào các tín điều tôn giáo. 2) Tinh thần đấu tranh tích cực chống lại các hiện tượng mê tín, dị đoan và kiên trì giải thích cho người khác những tai hại của các hiện tượng đó. GDVT được thực hiện qua các môn học cũng như qua các hoạt động giáo dục ngoài lớp, ngoài trường.