Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
GIÁO DỤC THEO KẾ HOẠCH ĐANTƠN

(Dalton plan), trường phái giáo dục xuất hiện và được thực hiện lần đầu tiên ở Hoa Kì vào những năm 20 thế kỉ 20, chủ trương cho học sinh được hoạt động tự do. Nhà trường không có chương trình và thời khoá biểu cố định. Học sinh cũng không phải theo hẳn một lớp nào mà có thể vào bất cứ phòng nào trong nhà trường để học. Mỗi năm có 10 tháng, mỗi tháng nhà trường đề ra một yêu cầu gọi là "khế ước". Học sinh chỉ cần dựa vào các điều chỉ dẫn trong cuốn sách in sẵn, tự mình tiến hành công việc học tập trong các phòng thí nghiệm có đủ tài liệu và phương tiện học tập. Trường hợp gặp khó khăn, học sinh mới gặp các giáo viên phụ trách phòng học để hỏi và được giải đáp. Nhà trường kiểm tra hoạt động học tập của học sinh.

Việc GDTKHĐ có ưu điểm là giúp học sinh chủ động học tập, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tự học, tự tìm tòi lấy kiến thức, bảo đảm được sự sinh động và không khí thoải mái trong học tập. Tuy nhiên, với phần lớn học sinh và nhất là đối với học sinh trung bình, việc học tập theo phương pháp này rất khó khăn do kiến thức thiếu hệ thống, do tác dụng hỗ trợ mờ nhạt của người thầy.