Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC

tổng hoà các mối quan hệ trong đó người giáo dục và người được giáo dục tiến hành hoạt động dạy và học. MTGD rất đa dạng, có thể phân chia một cách tương đối thành các môi trường nhà trường, gia đình, xã hội và tự nhiên. Các môi trường này tồn tại trong mối quan hệ biện chứng với nhau, trong đó nhà trường có vai trò chủ đạo, tạo ra sức mạnh tổng hợp tác động đến sự hình thành và phát triển nhân cách của người được giáo dục phù hợp với mục đích đã định.