Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
MÔ HÌNH THỰC NGHIỆM

sự tái hiện đối tượng nghiên cứu dưới dạng đơn giản hoá. Sau đó, nhờ biểu diễn mối tương quan giữa các bộ phận của mô hình bằng các công thức toán học và sử dụng máy tính, người nghiên cứu lí giải những vấn đề được đặt ra, đồng thời thu nhận được những thông tin mới về đối tượng. Cũng có trường hợp MHTN tương ứng với nguyên bản, lúc này mô hình có thể thay thế đối tượng và trở thành đối tượng nghiên cứu. Sau khi nghiên cứu, thu được những thông tin cần thiết trên MHTN, người nghiên cứu hiệu chỉnh phương hướng và biện pháp nghiên cứu thích ứng rồi nghiên cứu nguyên bản.