Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LURIA A. R.

(Aleksandr Romanovich Lurija; 1902 - 77), nhà tâm lí học Liên Xô, Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Giáo dục Liên Xô (1968), một trong những người đặt nền móng cho khoa học tâm lí thần kinh. Lĩnh vực chính là nghiên cứu sự phá huỷ các chức năng tâm lí cấp cao (nhất là các chức năng ngôn ngữ) khi não bị tổn thương từng vùng và việc hồi phục các chức năng ấy. Trong các công trình của Luria, vấn đề khẳng định các chức năng tâm lí trong não đã được giải quyết theo một cách hoàn toàn mới, theo học thuyết về cấu tạo hệ thống của các chức năng tâm lí cấp cao.