Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LUẬT CƯỠNG BỨC GIÁO DỤC

luật quy định một trình độ giáo dục nhất định bắt buộc đối với một hay một số nhóm dân cư trong một độ tuổi nào đó. Nhiều quốc gia đã ban hành LCBGD đối với toàn thể công dân hoặc đối với trẻ em. Năm 1790, nước Pháp ban hành Luật về trung lập và cưỡng bức giáo dục tiểu học. Năm 1873, Nhật Bản ban hành Luật cơ bản về giáo dục, trong đó có một điều về cưỡng bức giáo dục tiểu học. Năm 1985, Trung Quốc công bố Luật nghĩa vụ giáo dục 9 năm. Năm 1991, Việt Nam ban hành Luật phổ cập giáo dục tiểu học, trong đó quy định giáo dục tiểu học là bắt buộc đối với tất cả trẻ em Việt Nam từ 6 đến 14 tuổi.