Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
LUẬN ÁN

công trình nghiên cứu khoa học được đưa ra bảo vệ trước một hội đồng chấm một luận án thông thường, hay một luận án nhà nước đối với học vị tiến sĩ. LA tiến sĩ: nghiên cứu sinh phải hoàn thành một công trình nghiên cứu khoa học thể hiện khả năng độc lập nghiên cứu, và có những kết quả nghiên cứu mới, có tính sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển khoa học - kĩ thuật, hay nhu cầu phát triển sản xuất của xã hội. Đó là một công trình khoa học chứa đựng những kiến giải mới, những đóng góp mới có giá trị trong lĩnh vực khoa học chuyên ngành.

Kết quả nghiên cứu cuả LA tiến sĩ phải được công bố ít nhất trong 2 bài báo trên những tạp chí khoa học ngành, tuyển tập công trình nghiên cứu cuả các trường đại học, viện nghiên cưú khoa học chuyên ngành ở trong hoặc ngoài nước. LA tiến sĩ được đánh giá ở hai cấp: cấp cơ sở và cấp nhà nước. Khi nghiên cứu sinh hoàn thành luận án, cơ sở đào tạo có trách nhiệm tổ chức cho nghiên cứu sinh bảo vệ trước Hội đồng Khoa học chuyên ngành mở rộng do thủ trưởng cơ sở đào tạo thành lập.

Sau khi được Hội đồng Khoa học chuyên ngành mở rộng thông qua, nghiên cứu sinh được phép hoàn thành các thủ tục để bảo vệ LA trước Hội đồng chấm LA cấp nhà nước do Bộ Giáo dục và Đào tạo thành lập. LA phải được bảo vệ công khai. Những đề tài liên quan đến bí mật quốc gia sẽ được tổ chức bảo vệ theo hướng dẫn riêng. Thời gian, địa điểm bảo vệ và đề tài LA phải được công bố trên báo hàng ngày trước thời hạn bảo vệ 10 ngày.