Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HƯỚNG NGHIỆP

hệ thống các biện pháp giúp cho con người lựa chọn và xác định nghề nghiệp của bản thân trong cuộc sống tương lai trên cơ sở kết hợp nguyện vọng, sở trường của cá nhân với nhu cầu xã hội. Có nhiệm vụ: 1) Nghiên cứu đặc điểm tâm sinh lí của thanh niên học sinh; 2) Làm cho thanh niên hiểu nội dung lao động của một số nghề, giúp họ chọn nghề. Là một bộ phận hữu cơ của quá trình giáo dục - đào tạo, HN được tiến hành không chỉ ở các trường học mà còn tại các cơ quan và cơ sở sản xuất, với thế hệ trẻ và cả người lớn tuổi không có nghề hoặc phải thay đổi nghề.