Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HƯƠNG CỐNG

học vị thi hương dưới triều Hậu Lê và đầu Nguyễn. Thường cứ 3 năm nhà nước mở một lần thi hương ở cấp xứ hay vài ba tỉnh vào các năm Tí, Ngọ, Mão, Dậu; phép thi có 4 kì (kinh nghĩa, thơ phú, chiếu chế và văn sách). Người nào trúng cả 4 kì thi được gọi là HC (hay cử nhân thời Nguyễn) và được tuyển dụng làm quan.