Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
KHÓA LUẬN

công trình phản ánh kết quả cuối khoá học tập của sinh viên, được thực hiện theo nội dung của một hoặc một số môn học của khoá học. Phần chủ yếu của KL bao gồm các luận điểm lí thuyết khoa học cần thiết, mô tả và phân tích các cứ liệu và thí nghiệm (nếu tiến hành thực nghiệm), cũng như các kết quả khảo sát, thăm dò (địa lí, địa chất), điều tra, nghiên cứu (sản xuất, văn hoá), cùng với những kết luận và kiến nghị bổ sung lí luận, cải tiến thực tiễn. Được sinh viên thực hiện theo từng giai đoạn (học kì), dưới sự hướng dẫn của thầy giáo, tuân theo một quy trình nhất định. Thường gắn chặt với việc thực tập và các hoạt động sản xuất của sinh viên. Được bảo vệ ở tổ bộ môn hoặc ở một hội đồng do tổ bộ môn cử ra. Ở một vài trường như Đại học Sư phạm, những KL tốt nhất, đạt yêu cầu của một luận văn tốt nghiệp, được phép bảo vệ thay cho việc thi môn học tương ứng ở kì thi tốt nghiệp quốc gia.