Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
HỘI ĐỒNG KHOA HỌC

    cơ quan tư vấn của bộ trưởng, viện trưởng viện nghiên cưú, hiệu trưởng trường đại học, bao gồm các nhà khoa học có uy tín và trình độ khoa học cao, do tập thể cán bộ nghiên cứu bầu ra hoặc do thủ trưởng cơ quan chỉ định, có nhiệm vụ thẩm định các kết quả nghiên cứu, đề xuất chiến lược, chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học, giảng dạy, đào tạo.