Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
TRƯỜNG BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN

trường có nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho giáo viên các trường phổ thông đặt tại cấp quận, huyện, do phòng giáo dục quận, huyện trược tiếp quản lí. Khoá bồi dưỡng của trường thường được ấn định ngắn ngày. Giáo viên đến tiếp thu các vấn đề mới trong phương pháp giảng dạy hoặc được phổ biến về những thay đổi trong nội dung giảng dạy. TBDGV cũng là nơi để giáo viên gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục.