Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC

cách thức hoạt động thống nhất giữa nhà giáo dục và người được giáo dục nhằm giải quyết những nhiệm vụ giáo dục nhân cách. Có ba nhóm PPGD cơ bản liên quan mật thiết với nhau: 1) Các phương pháp hình thành ý thức cá nhân (đàm thoại, diễn giảng, tranh luận, nêu gương...); 2) Các phương pháp tổ chức hoạt động xã hội và hình thành kinh nghiệm, thái độ, hành vi ứng xử xã hội của học sinh (đòi hỏi có phương pháp sư phạm, tạo dư luận xã hội, giao công việc, tạo tình huống giáo dục...); 3) Các phương pháp kích thích hoạt động và điều chỉnh hành vi ứng xử (thi đua, trách phạt, khen thưởng...).