Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
Ý NGHĨ

kết quả của tư duy dưới dạng ngôn ngữ bên trong, hoặc của một chuỗi các suy lí; có thể có dạng của một tư tưởng (hay ý tưởng), tức là một YN được ý thức một cách rõ ràng như là nội dung của một quá trình tư duy hay hoạt động tiếp sau đó.