Tìm kiếm mục từ trong bộ từ điển bách khoa (4 tập)
Từ khóa
Chuyên ngành
Địa lý
Giải nghĩa
VIỆN NGHIÊN CỨU CHỦ NGHĨA MAC LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

trung tâm nghiên cứu lí luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tiền thân là Viện Mac-Lênin, thành lập năm 1982; theo quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá VII, ngày 5.5.1992, được đổi tên thành VNCCNMLVTTHCM. Viện có nhiệm vụ: nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm cụ thể hoá và phát triển quan điểm của Đảng về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; tổng kết thực tiễn công cuộc đổi mới đất nước; tổ chức nghiên cứu lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, hệ thống tiểu sử, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu những vấn đề lí luận và thực tiễn của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế; tổ chức thông tin những vấn đề lí luận trong nước và ngoài nước, tăng cường hợp tác với các cơ quan khoa học của các đảng và các nước trên thế giới.

Ngày 3.10.1996, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có Quyết định số 07/QĐ-TW về việc hợp nhất VNCCNMLVTTHCM với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, lấy tên là Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.